Loading...

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów oraz mając na uwadze obowiązywanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Gardasiewicz, NIE: Y9692608P, calle Adelfas 33/B9, 38683 Los Gigantes, Teneryfa. Może Pani/Pan skontaktować się z nami przesyłając korespondencję na adres wskazany powyżej lub kontaktując się z nami telefonicznie pod nr: +48609775578 lub mailowo pod adresem: pawel@gardasiewicz.com.

2) Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie w jakim zgoda została udzielona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO),
w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy, w zakresie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych w postaci nr telefonu, lub/i adresu e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
w celu wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m. in. wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora pozwalający m. in. na dochodzenie ewentualnych roszczeń z umów oraz obronę przed ewentualnymi roszczeniami.

3) Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz od brzmienia obowiązujących przepisów prawa. W szczególności przetwarzamy dane związane z:

zawarciem i wykonaniem umowy – przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody,
wystawieniem dokumentów księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa,
dochodzenia lub obroną roszczeń, zwłaszcza w przypadku sporu sądowego przez czas do prawomocnego zakończenia postępowania i upływu terminów przedawnienia, określonych przepisami prawa.

4) Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy w zakresie usług oferowanych przez Administratora, dlatego też nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością podjęcia współpracy z Administratorem.

5) Prawa osób których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu ułatwienia skorzystania z przysługujących uprawnień zachęcamy do kontaktu z nami w sposób opisany w pkt. 1.

6) Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

7) Informacja o automatyzacji przetwarzania i profilowaniu

Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania.

8) Informacja o odbiorcach danych osobowych

Administrator, z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich przepisach prawa, nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim, jednakże w związku z wykonywaniem zawartej umowy, możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym partnerom – podwykonawcom, a w szczególności dostawcom usług IT, kancelariom prawniczym oraz firmom zajmującym się obsługą księgową. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.